۟

Dan betapa banyak nabi-nabi yang telah Kami utus kepada umat-umat yang terdahulu.
Notes placeholders