ایستگاه های انتخاب شده
تلاوت های مردمی
تلاوت های مردمی
فید تنظیم شده روزانه از تلاوت ها
یاسین، الواقعه، الملک
یاسین، الواقعه، الملک
سوره هایی از جمع قاریان
سوره کهف
سوره کهف
سوره الکهف را با تکرار بشنوید
جوز اما
جوز اما
جملات پایانی قرآن را بشنوید
ایستگاه های تلاوت